Interne begeleiders

Naast de vaste groepsleerkrachten werken we op de Tarcisiusschool met intern begeleiders. Zij zijn verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op onze school. Samen met de leerkrachten monitoren zij de kinderen en de groepen op de gebieden van de sociaal-emotionele ontwikkeling, de didactische ontwikkeling en de motorische ontwikkeling.

De samenwerking met ouders is hierin van grote waarde. Wanneer er vragen of zorgen zijn, zal de intern begeleider altijd meekijken en samen met de ouders, de leerkracht en waar mogelijk de leerling zoeken naar de juiste aanpak en het juiste aanbod.

Differentiatie en (meer)begaafdheid

Het onderwijs op de Tarcisius sluit aan bij de verschillende niveaus van de kinderen.
Waar het ene kind behoefte heeft aan meer instructie, is een ander juist gebaat bij meer verdieping of uitdaging. Dit verschilt per kind en per ontwikkelgebied. In ons dagelijks handelen houden we hier goed rekening mee.

Afhankelijk van de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling wordt in overleg met de leerkracht en intern begeleider regelmatig gekozen voor een passend programma dat uitdaging biedt. Door leerstof te compacten, verlengde instructies, extra uitdaging, verdieping en diepere denkvragen te gebruiken, spreken we iedere leerling aan op het bij hem of haar passende niveau.

Partners

Wanneer een vraag of een zorg meer vraagt dan wij als school kunnen bieden, schakelen we graag de hulp van onze externe partners in. Dit gebeurt altijd samen met de ouders. Wij werken o.a. samen met PPO Rotterdam (Primair Passend Onderwijs Rotterdam), (Voor)Schoolmaatschappelijk Werk, Playing for Succes Rotterdam Excelsior en verschillende gespecialiseerde aanbieders.