Klachtenregeling

Elk schoolbestuur is wettelijk verplicht een algemene klachtenregeling op te stellen. Het schoolbestuur waar onze school deel van uitmaakt, de RVKO, heeft één klachtenregeling voor alle scholen. Ouders, leerlingen, personeel en eenieder die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap kunnen een klacht indienen. Klachten over de dagelijkse gang van zaken dienen eerst in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze te worden afgehandeld.

Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de behandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men in contact treden met het bestuur van de school of, met name bij privacy gevoelige zaken, met één van de vertrouwenspersonen van de RVKO.

Contactadres vertrouwenspersonen en bestuur:
Bestuursbureau RVKO
Postbus 4250 3006 AG Rotterdam
Telefoon: 010-4537500

Indien ook het overleg met het bestuur niet naar tevredenheid is verlopen, kan een formele klacht ingediend worden bij de klachtencommissie. Het schoolbestuur is aangesloten bij een landelijke klachtencommissie. Te allen tijde kan de externe klachtencommissie geraadpleegd worden. Ook de klachtencommissie zal altijd eerst beoordelen of er voldoende overleg heeft plaatsgevonden tussen de verschillende partijen, teneinde de klacht op te lossen.

Ouders, leerlingen, schoolbesturen en medewerkers in het bijzonder onderwijs kunnen voortaan op één website terecht voor alle informatie over geschillen in het bijzonder onderwijs: http://www.gcbo.nl

De contactgegevens van de klachtencommissie:
Stichting GCBO
Postbus 394, 3440AJ Gouda
Telefoon: 070-3861697
E-mail: info@gcbo.nl

De volledige klachtenregeling van de RVKO is op deze website te vinden onder ‘formulieren en protocollen’. De contactpersoon van onze school is: Valerie Kluytmans, directeur.

Vertrouwensinspecteurs

Naast de vertrouwenspersoon benoemd in de klachtenregeling kunt u ouders verwijzen naar het team van vertrouwensinspecteurs werkzaam bij de Inspectie van het Onderwijs. Ouders, leerlingen, leerkrachten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van:

  • seksuele intimidatie en seksueel misbruik;
  • lichamelijk geweld;
  • grove pesterijen;
  • extremisme en radicalisering.

Ernstige klachten die vallen binnen deze categorieën kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal adviseren en informeren. Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs: telefoon 0900 -1113111