Tarcisiusschool

Klachtenregeling

Tarcisiusschool

Klachtenregeling

Elk schoolbestuur is wettelijk verplicht een algemene klachtenregeling op te stellen. Het schoolbestuur waar onze school deel van uitmaakt, de RVKO, heeft één klachtenregeling voor alle scholen. Ouders, leerlingen, personeel en eenieder die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap kunnen een klacht indienen. Klachten over de dagelijkse gang van zaken dienen eerst in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze te worden afgehandeld.
Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de behandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men in contact treden met name bij privacy gevoelige zaken, met één van de vertrouwenspersonen van de RVKO.

Vertrouwenspersonen en bovenschools managers:

Bestuursbureau RVKO
Postbus 4250 3006 AG Rotterdam
Telefoon: 010-4537500

Indien ook het overleg met de bovenschools manager niet naar tevredenheid is verlopen, kan een formele klacht ingediend worden bij de klachtencommissie. Het schoolbestuur is aangesloten bij een landelijke klachtencommissie. Te allen tijde kan de externe klachtencommissie geraadpleegd worden. Ook de klachtencommissie zal altijd eerst beoordelen of er voldoende overleg heeft plaatsgevonden tussen de verschillende partijen, teneinde de klacht op te lossen. Ouders, leerlingen, schoolbesturen en medewerkers in het bijzonder onderwijs kunnen voortaan op één website terecht voor alle informatie over geschillen in het bijzonder onderwijs: http://www.gcbo.nl

De contactgegevens van de klachtencommissie:

Stichting GCBO
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag
Telefoon: 070-386169
E-mail: info@gcbo.nl

De volledige klachtenregeling van de RVKO is op deze website te vinden onder ‘protocollen’. De contactpersoon van onze school is: Valerie Kluytmans, directeur

tarcisiusschool

Vertrouwensinspecteurs

Naast de vertrouwenspersoon benoemd in de klachtenregeling kunt u ouders verwijzen naar het team van vertrouwensinspecteurs werkzaam bij de Inspectie van het Onderwijs. Ouders, leerlingen, leerkrachten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van:

  • seksuele intimidatie en seksueel misbruik;
  • lichamelijk geweld;
  • grove pesterijen;
  • extremisme en radicalisering.

Ernstige klachten die vallen binnen deze categorieën kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal adviseren en informeren. Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs: telefoon 0900 -1113111

Tarcisiusschool

Vragen?

Hebt u vragen of suggesties? Laat het ons weten via onderstaand e-mailadres of vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

E-mailadres

Adres

Johan de Wittlaan 5-9
3051 HE Rotterdam

Naam(Vereist)