Tarcisius School - Katholiek Basisonderwijs & Peuterspeelzaal Tarsientje

Klachtenprocedure PSZ Tarsientje

De klachtenprocedure voor de Tarcisiusschool en PSZ Tarsientje

Ouders, leerlingen, personeel en een ieder die deel uitmaakt van de gemeenschap op school, kunnen klachten indienen. Deze kunnen betrekking hebben op gedragingen en beslissingen van het personeel en bevoegd gezag of het nalaten daarvan en ook op gedragingen van anderen die deel uitmaken van de gemeenschap.
De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel, schoolleiding en/of clusterdirecteur op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de behandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men in contact treden met de vertrouwenspersoon van het bestuur. Dat kan direct, maar ook met behulp van de contactpersoon van onze school.De ouders kunnen te allen tijde ook direct contact opnemen met de externe klachtencommissie.

De vertrouwenspersoon:
• gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt.
• gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij het bevoegd gezag of bij de regionale Klachtencommissie Katholiek Onderwijs.
• verwijst de klager, indien noodzakelijk, naar gespecialiseerde instanties.
• begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure.

De vertrouwenspersonen en contactpersonen van de klachtenregeling op de Tarcisiusschool zijn: Mevr. J. Schraauwers ( Intern Begeleidster) en dhr. F. van Kruining ( leekracht groep 7) beiden te bereiken via het telefoonnummer van de school. 010- 4229590 of via de mail j.schraauwers@tarcisiusrvko.nl en f.vankruining@tarcisiusrvko.nl

De vertrouwenspersonen van de RVKO zijn:
• Dhr. mr. G.F. Veldkamp
tel. 010 – 45375056 

• op voordracht GMR:
mevr. J.E.M. van der Heijden-Rijnberg
tel. 010 – 4214089

Contactadres vertrouwenspersonen:
Bestuursbureau RVKO
T.a.v. vertrouwenspersoon klachtenregeling
Postbus 4250
3006 AG Rotterdam

De RVKO is aangesloten bij:
De klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag

Voor vragen over de aanmelding van klachten kunt u te allen tijde terecht bij de ambtelijk secretaris van de (onafhankelijke) Klachtencommissie:

Mevrouw mr. A.R. ten Berge
telefoon:070-3568114
fax: 070-3562827


 

 

Laatste Nieuws
Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs
Startpagina Contact Sitemap