Tarcisius School - Katholiek Basisonderwijs & Peuterspeelzaal Tarsientje

De 1-Zorgroute en het handelingsgericht werken binnen de Tarcisiusschool

Passend Onderwijs
In het schooljaar 2011-2012 is ons speerpunt nog steeds de invoering van het handelingsgericht werken in de groepen. Dit doen wij aan de hand van het model van de 1 –Zorgroute. Het ministerie, de inspectie, de gemeente Rotterdam en ook wij zijn er van overtuigd dat goed in kaart hebben wat kinderen nodig hebben belangrijk is om ook de juiste begeleiding te kunnen bieden.
Klik hier om te zien wat wij doen.


Onderwijsbehoeften

Op de Tarcisiusschool wordt gewerkt volgens een leerstofjaarklassensysteem waarbij gedifferentieerd wordt op 3 niveaus. Men noemt dat ook wel het werken met het directe of effectieve instructiemodel. In het model van de 1 zorgroute wordt uitgegaan van de onderwijsbehoeften van de leerlingen en dat sluit perfect aan bij het werken op 3 niveaus binnen de groep.

Dit houdt in dat:

- Leerlingen die behoefte hebben aan een verkorte instructie na een korte uitleg aan de slag kunnen gaan met hun opdrachten en daardoor ook in staat zijn extra opdrachten te maken.

- Leerlingen die behoefte hebben aan de gewone instructietijd deze krijgen van de leerkracht en daarna aan het werk gaan.

- Leerlingen die wat meer moeite hebben met de stof een verlengde instructie krijgen en een begeleide inoefening onder leiding van de leerkracht.


Om daar ook organisatorisch goed vorm aan te geven zijn er bij de start van vorig schooljaar in een aantal groepen nieuwe instructietafels aan het bureau van de leerkracht geplaatst.

Dit schooljaar zullen wij ons voor wat betreft het handelingsgericht werken vooral richten op het voorbereidende geletterdheid en gerekendheid in de groepen 1 en 2, het aanvankelijk leesonderwijs en spelling in de groepen 3 en het rekenen en spelling in de groepen 4 t/m 8. Daarbij wordt voor de gehele groep een groepshandelingsplan door de leerkracht opgezet. Dit houdt in dat de leerkracht voor alle leerlingen in haar/zijn groep de onderwijsbehoeften op voorgenoemde vakgebieden in kaart brengt en deze verwerkt in een groepsplan dat 5 maanden in de groep wordt uitgevoerd. Gedurende deze 5 maanden verzamelt de groepsleerkracht gegevens van toetsen en observaties om deze weer te gebruiken voor het opnieuw vaststellen van de onderwijsbehoeften van de leerlingen voor het nieuwe groepsplan. Zo wordt het schooljaar verdeeld in 2 periodes waarin cyclisch de onderwijsbehoeften van de leerlingen worden vastgesteld en uitgevoerd.

Na elke periode heeft de groepsleerkracht een groepsbespreking met de IB-er, waarbij de verzamelde gegevens en het nieuw opgestelde plan zullen worden besproken. Tussentijds evalueert de leerkracht op vaste momenten de gemaakte plannen en stelt deze bij n.a.v. de niet-methode gebonden toetsen. Deze momenten staan allen in de toetskalender.


Zien

Daarnaast gaan wij dit schooljaar verder met de invoer van het sociaal-emotioneel volgsysteem Zien. Hierbij zullen alle leerlingen in kaart worden gebracht ten aanzien van hun welbevinden en betrokkenheid op school. De bedoeling is dat op dit gebied, op termijn, ook groepsplannen zullen worden opgesteld en uitgevoerd. Belangrijk bij de Handelingsgerichte gedachte is dat wij, begeleiders, ouders, specialisten, andere kinderen en de leerling zelf met elkaar verantwoordelijkheid dragen voor een goede ontwikkeling.

De hamvraag die een ieder zich hoort te stellen is steeds:

‘Wat kan ik/ wat kunnen wij er toe bijdragen dat een leerling zich zo optimaal mogelijk ontwikkelt?’. Wat heeft het kind nodig? Wat kan het kind wel, zodat er ook uitgegaan wordt van de mogelijkheden.'

Kunnen wij zo elke leerling optimaal begeleiden in zijn of haar ontwikkeling? Dat is helaas niet altijd het geval, maar als wij ergens mogelijkheden zien, zullen wij die niet onbenut laten. De meeste leerlingen kunnen zich op deze wijze zeer goed ontwikkelen binnen de mogelijkheden die wij met zijn allen kunnen realiseren.


Wij hebben er vertrouwen in dat wij samen met u het onderwijs, en de tijd op school zo goed en zo plezierig mogelijk kunnen verzorgen.

 

De directie en IB van de Tarcisiusschool. 

 

Laatste Nieuws
Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs
Startpagina Contact Sitemap